حالم بده دوستان ، بد . 

هم جسمی هم روحی . 

نمیدونم چرا وقت نمیشه برم پیش علی .