با دو سه تا از رفقا یکی دو ساعتی جمع شدیم و به سلامتی خودمون زدیم و رقصیدیم و گور بابای دنیا گویان خندیدیم و حسابی کیف کردیم و برگشتیم خونه هامون و دونه دونه عکس های مهمونی رو استوری کردیم و پزشو به بقیه "دوستای خودچس کنانِ  ولو در اینستاگرام" دادیم و لش کردیم :)