انقدر امروز روی صندلی بد نشستم کمرم خیلی درد گرفته .

زیادی حساس شدم چند روزه و دارم بیش از حد گیر میدم و دعوا میکنم .

حالم خوش نیست و منم و من .

از کسایی که منو میخوان دارم فرار میکنم .

دراز کشیدم روی تختم و از کمردرد اینجا غر میزنم .