پروفایل گذاشته به هیچ خار ک..ده ای ربط نداره کدوم دانشگاه قبول شدم !

چی شد که انقدر بیشعور شدن ؟!