یه دکتر ابله مرغونی هستم که دارم میمیرم از درد .

تا حالا خودم ابله مرغون نگرفته بودم که گرفتم .