متاسفانه حالم انقدر کیریه که گریه و دعوا هم جواب نیس !