رسما دارم از رفتار و کردار و منش خودم زجر میکشم .

من اینجوری تربیت نشدم :( من تربیت نشدم که خیلی از این گوه خوریا رو انجام بدم ولی خب :) امان از جبر زمانه !