سرماخوردم و متاسفانه یه بدبختی به بدختیای دیگم اضافه شد .