امروز انقدر دلم گرفت و گریه کردم که خدا میدونه .

زیر فشار روانی دارم له میشم .

متوجه رفتار خیلی ها نمیشم .این کارا چیه میکنن ؟! الکی بدون اینکه کاری بهشون داشته باشم زیراب میزنن ، بد صحبت میکنن ، بد رفتار میکنن .

من اصلا به کسی توهین نکردم ، اما زور شنیدم ، تحقیر شدم ، حرف مفت شنیدم .

دیگه واقعا خسته شدم .

دیگه رسیدم ته خط .

کاش الکی صادق نبودم ، کاش سیاست داشتم ، کاش میفهمیدم از زجر کشیدن من چه لذتی میبرن ؟!