زیرابمو زدن و اصلا هیچ ایده ای ندارم باید چطور رفتار کنم !!