"دیگه دلم به هیچکس خوش نیست"

میخواستم از فرط ناراحتی گریه کنم و داد بزنم چرااااااااا ؟! 

چرا لعنتی ؟ 

خودمو کنترل کردم و اون بغض رو تبدیل به میگرن کردم !