فک کن از پرسنل بیمارستان امام خمینی باشی ! ینی باید به تمام پرسنل اونجا این حقو بدن که همراهی مریض حرف زیادی زد سلاخیش کنن .