چقدر به دیدن فیلم خوب اعتقاد دارم ! 

به وجود ادمای خوب در زندگیم هم اعتقاد دارم آدم هایی که باعث پیشرفتت میشن .

اما خب نمیتونم بگم که ادمای خوب در زندگیم وجود دارن چون ندارن !