اینکه دوس پسرتون میره با یکی زشت تر از شما میریزه روی هم ، یعنی اوج فاجعه ! 

ببین شما چی بودی که یه زشت تر رو به شما ترجیه داده !