امشب مجید شیفت بود .

اومد و دیدمش ، خیلی حرف نزد و منم جلوی ذوقمو گرفتم و اومدم .