دور هم بودیم یکی از بچه ها گفت ماسک حنا برای صورت خیلی خوبه . 

فرداش دیدیم یه اسکلی مثه هویج تردد میکنه :)) 

کاشف به عمل اومد یادش رفته بوده ماست بزنه .