امروز رزاق رو دیدم سلام کردم جواب نداد !

بعد بقیه رو دید چقدر تحویلشون گرفت ! 

میخوام بگم واسه همین چیزاس که دلم نمیخواد باهاش شیفت باشم .

خدا شفاش بده :/