انقدر چک و لگد پرت کردم و بهانه گرفتم نمیدونم چمه :/ 

لویی میگه چته عزیزم ؟! چرا مثه خر رفتار میکنی :)) بخواب دیگه :/

گفتم پیتزا میخوام :( 

گفت به خاطر پیتزا اینکارارو میکنی ؟! خاک تو سر مدیر مدرستون :)))