"اون که هشت بود ، تو رو انداخت دور ! من که سیب گاز زده ی یکی دیگه رو از روی زمین برنمیدارم ."

متاسفانه قسمت دردناکش اینه که نه در رفتار و نه در گفتار همچین چیزی رو از شخص مذکور نخواسته بودم !

من اصلا این ادمو یکی دو بار باهاش برخورد نداشتم ! بعد برم اویزونش بشم ؟! 

واقعا نمیفهمم چرا برای بالا بردن خودتون دروغ های شاخ داری میگید که حتی خودتونم نمیتونید باورش کنید ! 

تو اصلا آرزوته توی عمرت یکی مثه من باهات همکلام شه !

چی با خودتون فک میکنید که اینجوری فاز از کلتون میپره ؟! 

من وقتی با یه ادم درست حسابی ای مثل لوییم صد در صد نمیام با یه ادم زپرتی بهش خیانت کنم :/ 

با همین لویی هم روابطم منقطعه :/