دوستان رزاقی سن بابای منو داره ، زن داره بچه داره زندگی داره واسه خودش .

یکم مراعات کنید توی کامنتاتون ، به من که هر چی بگید به تخممه ولی به بقیه چیزی نگید .

بنده های خدا گناه نکردن که مستقیم یا غیر مستقیم به من مرتبط میشن .