امروز لویی گفت که میخواد منو ببینه .

خدا خدا میکنم هیچوقت هیچوقت هیچوقت این اتفاق نیفته :(