داشت حرف میزد حوصله نداشتم گوش بدم ، اخرش گفت قبول داری ؟

گفتم آره . 

پرسید قبول دااارررییی ؟! 

گفتم نمیدونم والا .

فک کنم ناراحت شد :/