پیرو پست قبلی باید بگم لویی پیام داد و گفت سلفی بگیر از خودت ، وقتی براش فرستادم نوشت " نباید قربون تو رفت ؟ " +حس گهی که دارم رو اینجوری میشورم ببره :)