یه نفر چطور میتونه انقدر جذاب و خوشگل و مودب و خواستنی باشه ؟! 

خدایا چطوری این رزاق رو انقدر نفس افریدی ؟! 

عشق منه :* 

عزیز دلمه :* 

خدا رو شکر که ناراحت نیست از دستم . خوشم نمیاد کسی از دستم ناراحت باشه ‌.