امروز واقعا بدترین روز زندگی من بود .

اومدم به داداشم بگم چرا دارن به کیروش فحش میدن ؟! 

گفتم چرا به کیرتوش... . دیگه ادامه ندادم و سعی کردم بحثو عوض کنم .

خدایا چرا اخه ؟! :( 

به غیر از کصدست کصحرفم هستم :(