+چی بهت داده خدا؟!  

_لشکر موهای سیاه ^_^

+همونو گاییدم :/ 

_ :(