زنگ زدم بهش گریم گرفته بود بهش گفتم چرا داری اذیتم میکنی ؟ چرا داری با آینده ی شغلیم بازی میکنی ؟ 

گفت شب میام خونه خداحافظ .

قطع کرد :| 

ینی چی شب میام خونه ؟! میخواد بیاد اینجا ینی ؟ کسی پیشش بود اینو گفت ؟