هشت زنگ زد گفت "تو گه میخوری بدون اجازه من بری سر کار"

خیلی ناراحتم .

قرار بود شنبه برم ... .