جیم جیم استوری گذاشته ، خوابیده روی پای راست چهارزانو زده ی دوس پسر تازش جناب داستایوفسکی :)) 

پسره هم دستشو گذاشته روی گردن جیم .

من اگه همچین چیزی میذاشتم از هزار جهت توسط دوس و فامیل و آشنا جر میخوردم :)) 

اصن لامصب بذار فرضیه ی عشق بینتون جرقه بخوره بعد بیا لاوینگ استوری بذار !