بحث به ادمای چیزکش (داور ال کلاسیکو) کشید یادم رفت اینو بگم . باشد که از حرفای خاله زنکی جا نمونم .

ریحانه با دوس پسرش (امیدِ جان ، بابا همون که میخواس اپلای  رو بکنه) دعواشون شده ، پسره یکی دو روز زنگ زده دیده ریحانه جواب نمیده بیخیالش شده و رفته :))

فک کن رفته :))

ینی بعد از دو سال دوستی اگه ج ندی میذاره و میره :)) 

اینجوریه شوخی نداریم ما با کسی :)) بری دستشویی ج ندی ، کات بای فور اور تامام .