عامو چیز توش چرا رومالدو رو مصدوم کردن ؟! 

پای پتی ها :/