عامو من دیگه تموم شدم این جنازمه که داره بعد من ادامه میده