شب ها به جای تو ، بخاری را بغل می کنم .


#چسناله

#نباشی_دوستام_هستن

#خواب_بخواب_بری

#خوشم_نمیاد_ازت

#بکش_از_برق

#میسوزه_ها

#پست_عاشقانه

#ارزون _حساب _کن _مشتری_ شیم

#سفارش_بدی_ارزون_حساب_میکنم

#مشتری_شو

#سه_تاش_پنج_تومن

#زندگی_خرج_داره