عاخ عاخ یه خاطره یادم افتاد از حموم و همون استاد محترم عزیزم.

یکی از مراجعین استاد که سه چهار ماهشون بود داشت سوالاشو از استاد میپرسید یهو گفت :

آقای دکتر ؟! من میتونم برم حموم ؟! 

استاد با چشمای گرد جواب داد : آره چرا نتونی ؟

خانومه گفت اخه بهم گفته بودید باید استراحت مطلق باشی منم از اول حاملگیم حمام نکردم .

یهو دکتر گفت چییییییییی ؟! یعنی تو الان سه ماهه حموم نرفتی ؟! 

خانومه گفت نه خودتون گفتید .

دکتر گفت کرم درنیاوردی ؟! شوهرت هیچی بهت نمیگه ؟! اطرافیان اذیت نمیشن ؟! 

خانومه گفت آخه میترسم بچم بیفته .

دکتر گفت بچه ای که قراره با آب بیفته همون بهتر که بیفته .

برو حموم بابا گندیدی .

بزرگوار زیاد اعصاب نداشت .