مال ما که مبارک نبود ، ایشالا مال شما مبارک باشه .