یه جوری با بغض به هشت گفتم بیا بریم از اینجا که برگشت گفت آخی...گربه کوچولو بهانه گیر شدی دوباره ؟ اشک تمساحه ؟

هیچی دیگه تر زد به هرچی احساسات عاشقانس :|