هشت ویس میفرستاد و منم جواب میدادم . 

کافیه یکی از ویس های هشت رو بذارم اینجا ، فک میکنی داره خط مقدم خدمت میکنه !! وسط جبهه و جنگه .

بعد کافیه من یکی از ویس هامو بذارم اینجا ، انقدر سکوت و آرامش داره .

فقط دم آخری همسایه رو به رویی پسر کوچکشون با پدر و مادرش اومدن توی کوچه و دو تا ترقه ی بی خطر انداخت و پدر و مادرش تشویقش کردن و رفتن :)) 

یه همچین جای مثبتی هستیم :))