ولی جدی من هرچقدم بدجنس باشم دلم نمیاد برای کسی آرزوی بدبختی کنم .

همون بمیره کافیه :|