هرموقع من یاد دروغاش میفتم سگ میشم دست پیش میگیره پس نیفته ! 

عکس پروفایل گذاشته برو بهش بگو دلم براش تنگ شده !

خب دلت گوه زیادی خورده تو که نباید مثه اون گوه بخوری .