باز هم حماسه ای دیگر ... .

باز هم نشانه ای دیگر ... .

باز هم دو رقم آخر تعداد کامنت ها عدد مقدس هشتاد و پنج شد

باز هم ایمان نمی آورید ؟! به زیبایی های هشتاد و پنج ؟! 

بار دیگر چراغ این وب روشن شد به عدد مقدس هشتاد و پنج*به احترام این عدد هشتاد و پنج ثانیه لبخند و شادی و دست و جیغ و هورا .