اون قلبمو برداشت گرفت تو دستاش یادم نمیره چقدر دوسم داشت تمام کاراش مزه ی حرفاش با همه فرق داشت