مثل مگسی هستم که توی تار عنکبوت گیر افتاده و هرچه دست و پا میزنه بدتر میشه .


*خیلی دعام کنید .