_واقعا فکر کردی چی داری ؟! نه تو چی داری که من بخوام ناز تو رو بکشم ؟! 

+اوکی برو ناز همونو بکش ، شرت کم . سایه ی نحستو از روی زندگی ما بردار . (بکش بیرون باو)


کسی منو نمیخواد ؟! نخواد عاقا نخواد ! فک کردی مثلا من با منت میرم سر خونه زندگی ؟! عمرا . جمع کن بساطتو هرری .*ناموسن وقتی بهت گفتم هشتم نمیخوام بردار ببر مال خودت من هیچیو واسه خودم نخواستم هیچوقت ، کر و کور نبودی خوب بلد بودی چیکار کنی ولی میگم درستش کن بلد نیستی ؟! کلا دنبال کون پاره کردنی نه ؟! فازت چیه ناموسن ؟ میخوای باشی درست کن مشکلاتو ، مشکل اضافه نکن اوکی ؟! نمیتونی هم هرری بکش بیرون .

خدا جای حق نشسته خدا جای حق نشسته !! پاشو باو حق سرپا وایساده بذار بشینه سرجاش ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم.