من از این طرف دچار تهوع استفراغهای وحشتناک شدم اونم از اون طرف دچار گاستروانتریت شده .
***خدایا خودت همه چی رو درست کن ، فقط خودت میتونی درستش کن .

میدونی چی میگم...میدونی چی میخوام.