برام خیلی سخته اعتراف کنم و بگم یادم رفت... .

ولی میگم ! بله یادم رفت و به خاطرش شرمسارم تا ناراحت .

هشت خیلی ناراحت شد .
ب.ر.ن:

نل عزیز ، متاسفم که کمکی از دستم برنمیاد راستش اصلا وقت نمیکنم کانال یا گروهی رو دنبال کنم که بخوام بهت معرفیش کنم.