صبح تا رسیدم بیمارستان یه لیوان آب سرد خوردم و دلم بشدت درد گرفت .

تا شب همراهم بود و نذاشت تمرکز کافی داشته باشم .

امروز استثنائا فقط شیفت عصر هستم و یکم خستگیم در رفت .

از ساعت نه و ربع دیشب تا ساعت نه و نیم صبح خواب بودم البته خوابم منقطع بود .

مهره های گردن و کمرم دو روز بود حسابی درد میکردن و امروز تازه بهتر شدن .

این دو هفته هم بگذره من راحت شم .